Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest firma Levante Kamilla Pawłowska. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia / umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia.  Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Kancelarii Levante. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiada Pani(a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(a) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.